PUBLICAZIONS

A sezión de Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa ye rechistrata como editorial, con a denominazión Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa (lumero de Rechistro d'Interpresas Editorials 2381/81)

 

COLEZIONS

 

PUBLICAZIONS PERIODICAS
 
 
Obras orichinals en aragonés, de creyazión literaria en cheneral, incluyindo-ie bolúmens coleutibos de premios literarios.
Colezión de bocabularios, lesicos, glosarios e obras lesicograficas en cheneral.
Colezión d'asayos, estudios, rechiras e obras d'espardidura.
Creyazión literaria: obras d'os millors autors que escriben en aragonés, testos clasicos e testimonials escritos orichinalmén en aragonés.
Colezión de traduzions.
Colezión de libros escolars e d'amostranza
Colezión de literatura infantil e chobenil.
Se zentra en informazión d'autualidá sobre l'aragonés, e a cultura feita en aragonés: literatura, amostranza, publicazions, politica lingüistica, testos populars, autibidaz. Almite rezensions de publicazions, testos curtos de creyazión literaria e bels treballos de rechira u de replega arredol de o lesico, a gramatica u atros aspeutos de l'aragonés. Ye bimestral e gosa tener entre 20 e 32 pachinas.
Ye una publicazión añal de rechiras, treballos e decumentazión arredol de l'aragonés e a suya literatura. Gosa tener arredol de 200 pachinas.
   
Diferens obras feitas en coedizión con atras instituzions u editorials.
Diferens publicazions que no dentran en garra serie.
   
Bendas:
Toz os libros publicatos por a Editorial Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa se pueden mercar en as botigas de libros.

En o causo de que no se i troben, podez demandar-los u crompar-los presonalmén en a siede de o Consello d'a Fabla Aragonesa:

Abenida de os Danzantes, 34, baxo. E-22005 Uesca (Aragón) Tfno. 0034 974231513

Escambios:
Á o Consello d'a Fabla Aragonesa li ferá goyo escambiar publicazions, más que más periodicas, con atras instituzions u entidaz culturals que tiengan fins no lucratibas.
   
Demandas:
Podez fer as buestras demandas, sigan bendas u escambios, fendo serbir cualsiquiera d'istos meyos. Igualmén ta demandar cualsiquier informazión.
Mail: cfa@consello.org
Tfno. e Facs. (0034) 974231513
Trestallo postal 147. E-22080 Uesca (Aragón)