FE-TE CONSELLERO D'ADUYA!

 

Si tiens intrés en a luenga aragonesa, puez fer-te consellero d'aduya.

Seguntes as ordinazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, ta estar consellero u consellera d'aduya no cal atra cosa que estar intresato en refirmar á ista asoziazión cultural e manifestar-lo boluntariamén por escrito (u por correu eleutronico). No s'ameniste saper aragonés.

Os consellers d'aduya tienen os siguiens dreitos

 • estar clamatos e acudir ta ras Asambleyas chenerals d'o Consello d'a Fabla Aragonesa.

   

 • partezipar en as autibidaz e quefers d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, si en ye d'o suyo implaz.

   

 • recullir totas as zerculars informatibas de l'asoziazión

   

 • recullir, sin de conduta espezial, todas as publicazions que sigan d'entera responsabilidá d'ista asoziazión (Fuellas, Luenga & Fablas, libros d'o C.F.A.)

   

 • conoxer con antelazión as autibidaz publicas que organize ista asoziazión

   

 • partezipar en o Rolde de Consellers d'Aduya, rolde con organizazión autonoma que puede trigar una presona que los represente debán d'a Chunta Direutiba, con boz, pero sin de boto.

 

A conduta añal de consellero d'aduya ye 65,00 €

 

Ta fer-te consellero d'aduya, nos cal saper:

 • o tuyo nombre e apellitos
 • a tuya adreza postal
 • os 20 lumers d'a tuya cuenta.
Ta formalizar a pertenenzia a Consello d'a Fabla Aragonesa como consellero d'aduya puez fer serbir cualsiquiera de os siguiens meyos:
 
cfa@consello.org Trestallo postal 147.
E-22080 Uesca (Aragón)
 
Tfno e facs (0034)974231513