CONDUZE-TE Á FUELLAS!

 

Fuellas d'Informazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, coloquialmén Fuellas, ye a primera e más beterana rebista feita de raso en aragonés. Contina editando-se dende 1978.

Se zentra en informazión d'autualidá sobre l'aragonés e a cultura feita en aragonés: literatura, amostranza, publicazions, politica lingüística, testos populars, autibidaz, ezetra. Almite rezensions de publicazions, testos curtos de creyazión literaria e bels treballos d'imbestigazión u de replega arredol de o lesico, a gramatica u atros aspeutos de l'aragonés. Ye bimestral e cada lumero, por un regular, gosa tener entre 20 e 32 planas.

A conduzión añal encluye 6 lumers de Fuellas, e l'exemplar de Luenga e Fablas de cada año. O suyo pre ye:

Si quiers recullir comodamén en a tuya casa a rebista Fuellas, nos cal saper:

Ta formalizar a conduzión puez fer serbir cualsiquiera d'os siguiens meyos:

 

cfa@consello.org

Trestallo postal 147.
E-22080 Uesca (Aragón)

 

Tfno e facs (0034)974231513